مقاله ‌‌‌عـوامل‌ اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان

|768804|qza|دریافت فایل با موضوع|فرمت فایل word تعداد صفحات 41 آماده پرینت گرفتن يکي از شاخص هاي مهم براي ارزيابي ميزان سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد يک جامعه، شاخص سن ازدواج است. بالا رفتن ميانگين سن ازدواج مي تواند در مسير سلامت جامعه اختلالاتي به وجود آورد. اين مطالعه با هدف ...
در این پست قصد معرفی فایل مقاله ‌‌‌عـوامل‌ اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان را داریم با ما همراه باشید.

فرمت فایل word

تعداد صفحات 41

آماده پرینت گرفتن

يکي از شاخص هاي مهم براي ارزيابي ميزان سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد يک جامعه، شاخص سن ازدواج است. بالا رفتن ميانگين سن ازدواج مي تواند در مسير سلامت جامعه اختلالاتي به وجود آورد. اين مطالعه با هدف شناخت عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با افزايش سن ازدواج جوانان با تاکيد خاص بر شهر کرمانشاه انجام گرديد. روش مطالعه در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و ابزار جمع آوري داده هاي مربوطه پرسشنامه توام با مصاحبه مي باشد. جامعه آماري مطالعه مذکور کليه دختران و پسران ازدواج نکرده در گروه سني 25-39 ساله شهر کرمانشاه در سال 1388 است. تعداد آنها برابر 16352 نفر است که با استفاده از نمونه گيري کوکران 380 نفر براي مطالعه انتخاب شدند و بر اساس نمونه گيري تصادفي خوشه اي گزينش شدند. داده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين مطالعه براي بدست آوردن روايي از روايي صوري و سازه با استفاده از تکنيک تحليل عاملي و جهت پايايي ابزار پژوهش از آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي، آزمون هاي T و F و براي آزمون مدل تجربي از رگرسيون چندمتغيره به شيوه گام به گام و تحليل مسير استفاده شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که بين متغيرهايي چون نگرش افراد به برابري جنسيتي (r=-0.48)، ميزان تحصيلات (r=-0.32)، سبک فرزندپروري استبدادي (r=0.235)، سبک فرزندپروري دموکراسي (r=-0.44)، سطح انتظارات (r=0.30)، ميزان سخت گيري والدين (r=0.414)، ميزان لذت بردن از مجردي (r=0.269) و ميزان استفاده از رسانه ها (r=0.149) ارتباط معناداري وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون نشان مي دهد که متغيرهاي ميزان دخالت والدين، سبک فرزندپروري، نابرابري جنسيتي، وضعيت مسکن و ميزان اعتماد به نفس به ترتيب ميزان اهميتي در تبيين متغير وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسيوني شده اند. اين متغيرها رويهم رفته 0.48 از فضاي مفهومي متغير وابسته (سن ازدواج) را تبيين و پيش بيني نموده است.

كليد واژه: سن ازدواج، انتظارات، سبک فرزندپروري، سخت گيري والدين، نابرابري جنسي

فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- مروری بر مطالعات انجام گرفته

3- مـروری بـر‌ مباحث نـظری

4- فـرضیه‌های تحقیق

5- روش تحقیق

6- تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها

7- بررسی فرضیات

8- آزمون تفاوت میانگین‌ها

9- رگرسیون چندمتغیره

10- تحلیل‌ رگرسیون‌ لجستیک‌

11‌- بحث و نتیجه‌گیری

فهرست منابعمطالب دیگر:
🔍پاورپوینت معماري خاورميانه ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.🔍پاورپوینت معماری ایران ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.🔍پاورپوینت معماری رنسانس ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.🔍پاورپوینت معماری یونان باستان ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.🔍پاورپوینت مدرسه باهاوس🔍پاورپوینت 5 معمار پست مدرنیسم🔍پاورپوینت تاج محل🔍پاورپوینت آموزش کار با برنامه Word 🔍پاورپوینت ابزارآلات دستی 🔍پاورپوینت ابزارهای بازاریاب🔍پاورپوینت ابزاری برای ایجاد نقشه دانش در شرکت های هلدینگ🔍پاورپوینت Bluetooth🔍پاورپوینت Activex چیست🔍پاورپوینت 21 روش غلبه بر تنبلی و انجام بیشتر کار در کمترین زمان🔍پاورپوینت (GPS) سیستم مکان یاب جهانی🔍پاورپوینت قصرالحمرا🔍پاورپوینت معماری های تک و اکو تک🔍پاورپوینت اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا🔍پاورپوینت اثر کلسیم در گیاه🔍پاورپوینت اثرات صدای بلند بر بدن🔍پاورپوینت اجتماعیات در اشعار هوشنگ ابتهاج🔍پاورپوینت اجرای استراتژی ها از طریق کارت های امتیازی متوازن🔍پاورپوینت اجزا و لایه های جهان اجتماعی🔍پاورپوینت اجزای خودرو🔍پاورپوینت اجزای داخلی ماشین